Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale consiliului local sunt însărcinate cu analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare, verifica publicarea anuntului referitor la elaborarea unui proiect de act normativ care trebuie sa fie cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare, intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL SUPLAC

 

 

 

HOTĂRÂRE

 nr. 6 din 27 iunie 2016

privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate

 ale Consiliului Local al comunei Suplac

 

            Consiliul Local al comunei Suplac , întrunit în ședință ordinară  la data de 27.06.2016,

            Având în vedere:

-  prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Suplac nr. 2/27.06. 2016 privind validarea consilieri locali aleși la data de 05 iunie 2016 în Consiliului Local al comunei Suplac ,

-  prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Suplac, nr. 3/27.06. 2016 privind constituirea Consiliului Local al comunei Suplac ,

-  prevederile art. 15 din anexa 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002,

            În temeiul prevederilor art. 54, art. 45 alin. (5) și art. 115 alin. (1) litera ”b”) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

            

             Art. 1 Alege pe întreaga durată a mandatului un număr de 3 (trei) comisii pe domenii de specialitate, având denumirea și componența următoare:

1.    Comisia pentru agricultură ,activități economice-financiare; activități social-culturale ;culte :

            - dl.ZOLOG IOAN  – președinte;

            - dl.BUCUR LEON-DAN  – secretar;

            - dl.SZAKACS ANDRAS –membru .;

            -  dl.GYURKA JANOS –membru.;

            -  dl.MOLNAR ANDREI –membru  

 

2.    Comisia pentru învățământ ;familie; amenajarea teritoriului-urbanism:

- Dl.VINTILĂ IOAN –RADU  – președinte;

            - dl.SZOKE IBOLYA -  secretar;

            - dl.PALKO DENES –membru

      

3.    Comisia pentru muncă ;protecție socială,copii și tineret ;sport :juridică și disciplină

-  Dl.COCOȘ MOISE - președinte;

            - dl.PETI ISTVAN –LORAND  – secretar;

            - dl.ROMAN VASILE-membru

 

             Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului comunei Suplac cu:

-      Domnii :, BUCUR LEON-DAN

-       

-      COCOŞ MOISE

-       

-      GYURKA JANOS

-       

-      MOLNAR ANDREI

-       

-      PALKO DENES

-       

-      PETI ISTVAN-LORAND

-       

-      ROMAN VASILE

-       

-      SZAKACS ANDRAS

-       

-      SZOKE IBOLYA

-       

-      VINTILĂ IOAN-RADU

-       

-      ZOLOG IOAN

 

-  primarul comunei Suplac

-  Instituția Prefectului – Județul Mureș.

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR

       SZAKACS  ANDRAS                              KERESZTES MATILDA           

 

Semnătură ...........................                   Semnătură ...........................

 

            

         

1.    Comisia pentru agricultură ,activități economice-financiare; activități social-culturale ;culte
- dl.ZOLOG IOAN  – președinte;

 
- dl.BUCUR LEON-DAN  – secretar;

- dl.SZAKACS ANDRAS –membru .;

 
-  dl.GYURKA JANOS –membru.;

- dl.MOLNAR ANDREI –membru  

 

2.    Comisia pentru învățământ ;familie; amenajarea teritoriului-urbanism:
-
Dl.VINTILĂ IOAN –RADU –președinte;
- dl.SZOKE IBOLYA -  secretar;

 
- dl.PALKO DENES –membru

      

3.    Comisia pentru muncă ;protecție socială,copii și tineret ;sport :juridică și disciplină
-
 Dl.COCOȘ MOISE - președinte;
- dl.PETI ISTVAN –LORAND  – secretar;

 
- dl.ROMAN VASILE-membru